Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Změkčení

Změkčovač vody je zařízení, které odstraňuje minerály, jako je vápník a hořčík, z tvrdé vody. Tvrdá voda může způsobit poškození potrubí, armatur a spotřebičů. Změkčovač vody funguje pomocí procesu zvaného iontová výměna, který spočívá v nahrazení iontů vápníku a hořčíku ionty sodíku. Tento proces pomáhá vytvářet měkčí vodu, která prodlužuje životnost vašich spotřebičů.
Spotřeba soli na regeneraci - 0,125 kg soli na 1l náplně
Celková spotřeba vody na regeneraci - cca 7l vody na 1l náplně

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 0,1 m 3 /h do 1000 m 3 /h. Návrh systému dle rozboru vstupní vody dle vyhlášky 252/2004 Sb. v minimálním rozsahu krácený rozbor doplněný o tvrdost vody, požadované kvality výstupní vody, denní spotřeby vody a okamžitého průtoku pro zásobování objektů pitnou vodou.
Výsledná kvalita vody
Návrh úpravny reflektuje vstupní kvalitu vody, jednotlivé kroky v úpravě se liší dle limitů, které jsou v surové vodě překročeny, jsou dimenzovány dle vstupního zadání a výsledná kvalita vody splňuje vysoké nároky na vodu pitnou dle vyhlášky 252/2004 Sb. dle aktuálního znění. Každý zdroj vody je jedinečný a možnosti kombinace úpravárenských procesů jsou prakticky neomezené.
Návrh čerpadel
Pro zásobování pitnou vodou navrhujeme ponorná čerpadla do vrtu s veškerým potřebným příslušenstvím, ATS či povrchová čerpadla s frekvenčními měniči.

Změkčení vody pomocí iontoměniče je proces, při kterém jsou z vody odstraněny ionty způsobující tvrdost. Tvrdost vody je obvykle způsobena přítomností rozpuštěných minerálů, především ionty vápníku (Ca²⁺) a hořčíku (Mg²⁺). Iontoměničová náplň tyto ionty vyměňuje za jiné, obvykle sodíkové nebo draslíkové.

Změkčovač se skládá z nádoby vyplněné iontoměničovým materiálem, který mění tvrdost vody a řídící hlavou (více-tokým ventilem), která řídí regeneraci filtru.

Voda prochází iontoměničovým materiálem, nebo-li pryskyřicí, kde jsou ionty způsobující tvrdost vyměňovány za náhradní sodíkové nebo draslíkové ionty.

Po určité době se iontoměničový materiál nasycený ionty způsobujícími tvrdost vyčerpá a je potřeba ho regenerovat. To se obvykle provádí pomocí solného roztoku, který obsahuje sodíkové nebo draslíkové ionty. Solný roztok se napustí do nádoby s iontoměničem, čímž dochází k opětovné výměně iontů. Odpadní roztok obsahující ionty způsobující tvrdost je odveden do odpadního systému kanalizace.

Iontoměnič je nyní opět schopen zachytit ionty způsobující tvrdost z přitékající tvrdé vody. Tento proces se opakuje v cyklech podle potřeby.

Tímto způsobem lze efektivně odstranit ionty způsobující tvrdost z vody a zabezpečit, aby voda byla vhodná pro různé účely, jako je například použití v domácnostech, průmyslu nebo v zemědělství.

Naše produkty pro změkčení

Filtr změkčovací kabinet

Filtr změkčovací simplex

Filtr změkčovací duplex