Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Membránové technologie

Membránové technologie jako je reverzní osmóza (RO) či ultrafiltrace (UF) se dostávají stále více do popředí a více se využívá jejich benefitů.
Reverzní osmóza je dnes již standard pro demineralizaci vody. Využívá se pro výrobu pitné vody z vrtů s vysokým obsahem solí, recyklaci bazénové vody, demineralizaci vody pro laboratorní a výrobní účely, pro potřeby vypařovacích jednotek či pro plnění topných okruhů s velikým objemem vody.
Ultrafiltrace se využívá pro filtraci koloidních látek a hygienické zabezpečení. Díky ultrafiltraci dnes můžeme vyrobit nezávadnou pitnou vodu z povrchových vod, využívá se při recyklaci bazénové vody či při recyklaci šedé vody a díky UF získáme bílou vodu, která se využívá pro zálivku, splachování toalet, praní či pro technologické účely.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 0,1 m3/h do 1000 m3/h. Návrh systému dle rozboru vstupní vody, požadované kvality výstupní vody, denní spotřeby vody a okamžitého průtoku pro dopouštění systémů vodou ošetřenou reverzní osmózou či ultrafiltrační jednotkou.
Výsledná kvalita vody
Voda ošetřená reverzní osmózou je celkově zbavena minerálů a jedná se tedy odemineralizovanou vodu, která je vhodná pro technologické účely či laboratorní účely.
Voda ošetřená Ultrafiltrační technologií je zbavena koloidních látek, bakterií a virů. Technologie ultrafiltrace se využívá pro filtraci procesních vod, recyklaci bazénové vody, výrobu pitné vody z povrchových vod či pro recyklaci šedé vody.
Návrh čerpadel
Pro systémy navrhujeme ATS a čerpadla s frekvenčními měniči.

V oblasti úpravy vody jsou membránové technologie – reverzní osmóza (RO) a ultrafiltrace (UF) – nepostradatelným prvkem, přinášejícím efektivní a udržitelné metody odstranění nečistot a kontaminantů.

Reverzní osmóza je proces, při kterém se voda čerpá velikým tlakem přes speciální membránou tak, aby z ní byly odstraněny částice, ionty a organické látky. Hlavním principem RO je využití tlaku k překonání osmotického tlaku a přinucení vody projít membránou, zatímco nečistoty zůstávají na druhé straně membrány a odcházejí trvalým proudem vody do odpadu. Tato metoda je zvláště účinná při odstranění solí, mikroorganismů a organických látek. Membrána v RO je velmi jemná a selektivní, což umožňuje odstranění částic a látek s velmi malými molekulárními hmotnostmi. Proces RO je intenzivní a vyžaduje vysoký tlak, který pomáhá překonat osmotický tlak a dosáhnout efektivního odstranění kontaminantů.

Ultrafiltrace je další membránovou technologií, která se zaměřuje na odstranění částic a molekul s větší molekulovou hmotností než u reverzní osmózy. Při ultrafiltraci je membrána permeabilní pro vodu a rozpuštěné látky, ale zadržuje větší částice, koloidy, bakterie a viry. Membrána používaná v ultrafiltraci má větší póry než u RO, což umožňuje efektivní odstranění kontaminantů bez potřeby vysokého tlaku jako tomu je u RO. Tato technologie je často využívána při čištění odpadních vod, pitné vody a při separaci a koncentraci biologicky aktivních látek. Proplach neprobíhá kontinuálně jako u RO ale dle zanesení membrán cyklicky.

Hlavním rozdílem mezi UF a RO je velikost pórů membrány. Membrána v RO má mnohem menší póry, což umožňuje odstranění i mikroskopických částic a iontů, zatímco membrána v UF má větší póry, které jsou zaměřeny na větší látky. U RO se více projevuje materiál membrány a různá afinita složek vůči membráně, nežli samotná velikost pórů. RO vyžaduje vysoký tlak kvůli jemné struktuře membrány, zatímco UF funguje při nižších tlacích. RO je určena pro odstranění mikroskopických kontaminantů, jako jsou soli, zatímco UF je specializováno na odstranění větších částic, bakterií a virů.

Membránové technologie, zejména reverzní osmóza a ultrafiltrace, hrají klíčovou roli v moderních postupech čištění vody. Zatímco RO se zaměřuje na odstranění solí pomocí vysoce tlakových procesů, UF nabízí efektivní řešení pro zachycení větších částic a mikroorganismů. Oba tyto postupy představují inovativní a udržitelné způsoby zajištění čisté a bezpečné vody pro široké spektrum aplikací.

Utrafiltrace

Naše produkty pro membránové technologie