Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
Úprava vody

Dešťová voda je před nátokem do akumulační nádrže primárně filtrována nátokovým filtrem. Voda z nádrže je poté čerpána dle preferencí zákazníka či technických možností buď ponorným čerpadlem či povrchovým čerpadlem se sací schopností do úpravny dešťových vod. Úpravny dešťových vod dodáváme na konstrukci SKID jako celek s tlakovým potrubím, odpadním potrubím a elektrickým rozvaděčem.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 1 m3/h do 10000 m3/h. Návrh systému dle objemu vody v okruhu a dle okamžitého průtoku cirkulace chladící či procesní vody.
Akumulace dešťové vody
Velikost plochy střechy bez omezení, návrh nádrže dle spotřeby vody a nátoku dešťové vody.
Výsledná kvalita vody
Voda zbavená nerozpuštěných částic na úroveň danou jemností filtračního síta. V kombinaci s UV jednotkou je voda hygienicky ošetřená a vhodná pro jakékoliv užitkové aplikace.
Návrh čerpadel
Pro systémy filtrace navrhujeme ATS a čerpadla s frekvenčními měniči.

Filtrace dešťové vody je spojení sítové filtrace s UV dezinfekcí. Špičkou mezi sítovými filtry jsou systémy italského výrobce SATI Filtri.

Sítová filtrace využívá filtrační síto, které slouží k zadržování pevných nerozpuštěných částic obsažených ve vodě. Průchod částicí filtračním sítem je ovlivněn několika klíčovými faktory, přičemž jeden z nejdůležitějších je jemnost filtračního síta. Jemnost síta určuje velikost otvorů nebo pórů v sítu (filtračním elementu). Čím jemnější je síto, tím menší částice je síto schopné zadržet. To znamená, že filtry s jemným sítem jsou schopny efektivně zachytit i mikroskopické nečistoty, což je klíčové v průmyslových odvětvích, kde je nutné dosáhnout vysoké čistoty.

Automatické filtry s odsáváním či s ostřikem síta představují pokročilou variantu sítové filtrace. Tyto filtry jsou vybaveny mechanismem, který periodicky proplachují nahromaděné nečistoty z filtračního síta, což prodlužuje životnost filtru a udržuje konzistentní účinnost filtrace. Když se nečistoty hromadí na filtračním sítu, automatický filtr spustí proces odsávání dle tlakové ztráty. Tlaková ztráta odečítána při průtoku vody před sítem a za sítem určuje zanesení filtračního elementu. Proplach síta odsávacím ústrojím zahrnuje zpětný proud vody, který odstraní nahromaděné nečistoty, aniž by bylo nutné ručně čistit nebo vypínat filtr. Tento automatizovaný proces zajišťuje, že filtr pracuje s maximální účinností a minimalizuje jakýkoli vliv nahromaděných nečistot na průchodnost a výkon filtru.

Pro filtrování jemných nečistot až do 5 µm využíváme rukávové filtr. Při zanesení filtračního elementu dojde k výměně za nový. Filtrační rukávy či pytle jsou vyrobeny z plastu a dají se recyklovat. Použitím rukávových filtrů se spoří značné množství vody, které by v případě pískových filtrů odteklo do kanalizace při proplachu bez využití.

UV-C dezinfekce se stala klíčovým prvkem v boji proti mikroorganismům, a to zejména bakteriím. UV-C záření, s vlnovou délkou mezi 200 a 280 nanometry, je schopno proniknout do buněk a ovlivňovat genetický materiál mikroorganismů. Bakterie jsou jednou z hlavních cílových skupin, protože UV-C záření narušuje jejich životní cyklus a reprodukční schopnost. Především UV-C záření působí na bakterie tím, že proniká jejich buněčnou stěnou a membránou, a následně ovlivňuje genetický materiál obsažený v DNA. To má za následek několik klíčových účinků.

UV-C záření indukuje fotolytické poškození DNA bakterií. Konkrétně dochází ke vzniku dimerů thyminu, což jsou spojení dvou sousedních thyminových bází v DNA. Tato strukturální poškození brání správné replikaci a transkripci genetické informace, což vede k narušení celkové funkce bakteriální buňky. UV-C záření může také blokovat proces replikace DNA tím, že interferuje s enzymy, které jsou nezbytné pro vytváření nových kopií genetického materiálu. Tímto způsobem je narušena schopnost bakterie reprodukovat se a šířit. Některé bakterie mohou reagovat na UV-C záření aktivací mechanismu nazývaného apoptóza, což je kontrolovaný proces buněčné smrti. Tato reakce může být dalším faktorem, který omezuje schopnost bakterií přežít po expozici UV-C záření.

UV-C dezinfekce a použití UV jednotek má mnoho výhod v porovnání s tradičními metodami dezinfekce, jako jsou chemické látky. UV-C záření působí okamžitě a není nutné čekat na dobu sucha nebo chemickou reakci. UV-C záření je účinné proti široké škále mikroorganismů, včetně bakterií, virů a plísní. Na rozdíl od některých chemických látek nezanechává UV-C dezinfekce rezidua a nemá negativní vliv na životní prostředí. Další jednoznačnou výhodou UV jednotek je provozování systému bez nutnosti obsluhy, hlášení poruchy může být dálkové a výbojky se vyměňují jen jednou ročně.

UV-C dezinfekce se stala klíčovou technologií v boji proti bakteriím a dalším mikroorganismům. Její účinky na bakteriální DNA, zejména fotolytické poškození a inhibice replikace, jsou zásadní pro prevenci šíření infekcí. Tato metoda dezinfekce nabízí rychlý a účinný způsob ovlivňování mikroorganismů a poskytuje bezpečné řešení pro různá odvětví.

Filtrace
Filtrace dešťové vody SKID - BIG
FDV SKID BIG schema

Naše produkty pro filtraci vody​