Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
UV desinfekce

Pro likvidaci bakteriologického či virového znečištění se dnes již běžně využívá UV-C záření. UV-C záření likviduje bakterie jak na fyzické bázi, kdy doslova pálí celé kolonie či na bázi DNA a zabraňuje bakteriím v množení.
UV dezinfekce má široké využití pro potřeby ošetření pitné vody, teplé vody proti bakterii Legionella, pro ošetření užitkové vody v průmyslu, bazénové vody, recyklované šedé a dešťové vody, či se využívá na odtocích z obecních čistíren odpadních vod pro dodatečné hygienické zabezpečení a snižování množství bakterií na odtoku do recipientu. Všude, kde je zapotřebí snížit množství či úplně odstranit bakteriologické znečištění se dají využít UV jednotky, které jsou schopné nahradit chemické ošetření, či v kombinaci s dávkování snižují potřebné množství chemie a snižují tak provozní náklady. Neocenitelná je také minimální obsluha těchto zařízení a v kombinaci s dálkovým hlášením poruch se dá provoz zajišťovat jen díky ročním servisním prohlídkám.

    Technické zadání:
Průtok úpravnou
Rozmezí od 2 m3/hod do 100 m3/hod.
Akumulace dešťové vody
Velikost plochy střechy bez omezení, návrh nádrže dle spotřeby vody a nátoku dešťové vody.
Výsledná kvalita vody
Voda bez zákalu, hygienicky zabezpečená, vhodná pro jakékoliv užitkové aplikace.
Návrh čerpadel
Pro systémy aplikace šedých vod navrhujeme ATS s frekvenčními měniči.

Dezinfekce pomocí UV záření je účinná metoda, která využívá ultrafialového světla k ničení mikroorganismů, bakterií, virů a jiných patogenů ve vodě, vzduchu nebo na površích. Tato metoda se často používá k zajištění bezpečnosti pitné vody, v lékařských zařízeních, ve spa centrech, v klimatizačních systémech a v mnoha dalších oblastech.

UV záření se dělí do tří kategorií podle vlnové délky: UV-A, UV-B a UV-C. Pro účely dezinfekce se nejčastěji využívá UV-C záření, které má vlnovou délku v rozmezí 200-280 nanometrů.

UV-C záření má schopnost poškozovat genetický materiál mikroorganismů, což zahrnuje DNA a RNA. Tímto poškozením je zabráněno jejich schopnosti reprodukce a způsobeno jejich usmrcení nebo inaktivace.

Dezinfekce pomocí UV záření se obvykle provádí pomocí UV dezinfekčních lamp. Tyto lampy jsou navrženy tak, aby vydávaly UV-C záření v dostatečné intenzitě k ničení mikroorganismů.

Pro účinnou dezinfekci je nutné zajistit, aby voda nebo vzduch byly vystaveny UV záření dostatečně dlouhou dobu. To je dosaženo regulací průtoku prostřednictvím dezinfekčního systému. Když mikroorganismy procházejí kolem UV dezinfekční lampy, UV-C záření proniká jejich buněčnou stěnou a reaguje s DNA nebo RNA. Tímto procesem dochází k poškození genetického materiálu, což má za následek ztrátu schopnosti mikroorganismů reprodukovat.

Mikroorganismy, které byly vystaveny dostatečnému množství UV záření, jsou buď usmrceny, nebo jsou v jejich aktivitě silně omezeny, což zabraňuje šíření infekce nebo kontaminace.

Tímto způsobem dezinfekce pomocí UV záření poskytuje účinný způsob sterilizace a čištění vody a vzduchu bez použití chemikálií. Je důležité zajistit, aby byla expoziční doba a intenzita UV záření dostatečná k úplné inaktivaci mikroorganismů.

LCD 2 HD

Naše produkty UV desinfekce