Krymská 238/18, 101 00 Praha
e-mail: obchod@casone.cz
služby
UV desinfekce

Pro likvidaci bakteriologického či virového znečištění se dnes již běžně využívá UV-C záření. UV-C záření likviduje bakterie jak na fyzické bázi, kdy doslova pálí celé kolonie či na bázi DNA a zabraňuje bakteriím v množení. UV dezinfekce má široké využití pro potřeby ošetření pitné vody, teplé vody proti bakterii Legionella, pro ošetření užitkové vody v průmyslu, bazénové vody, recyklované šedé a dešťové vody, či se využívá na odtocích z obecních čistíren odpadních vod pro dodatečné hygienické zabezpečení a snižování množství bakterií na odtoku do recipientu. Všude, kde je zapotřebí snížit množství či úplně odstranit bakteriologické znečištění se dají využít UV jednotky, které jsou schopné nahradit chemické ošetření, či v kombinaci s dávkování snižují potřebné množství chemie a snižují tak provozní náklady. Neocenitelná je také minimální obsluha těchto zařízení a v kombinaci s dálkovým hlášením poruch se dá provoz zajišťovat jen díky ročním servisním prohlídkám.

    Technické zadání:
Velikost systému
Rozmezí od 0,1 m3/h do 1000 m3/h. Návrh systému dle rozboru vstupní vody, požadované kvality výstupní vody, denní spotřeby vody a okamžitého průtoku pro dopouštění systémů vodou ošetřenou reverzní osmózou či ultrafiltrační jednotkou.
Výsledná kvalita vody
Voda ošetřená reverzní osmózou je celkově zbavena minerálů a jedná se tedy odemineralizovanou vodu, která je vhodná pro technologické účely či laboratorní účely.
Voda ošetřená Ultrafiltrační technologií je zbavena koloidních látek, bakterií a virů. Technologie ultrafiltrace se využívá pro filtraci procesních vod, recyklaci bazénové vody, výrobu pitné vody z povrchových vod či pro recyklaci šedé vody.
Návrh čerpadel
Pro systémy navrhujeme ATS a čerpadla s frekvenčními měniči.

UV-C dezinfekce se stala klíčovým prvkem v boji proti mikroorganismům, a to zejména bakteriím, v různých odvětvích, od lékařství až po průmyslové aplikace. UV-C záření, s vlnovou délkou mezi 200 a 280 nanometry, je schopno proniknout do buněk a ovlivňovat genetický materiál mikroorganismů. Bakterie jsou jednou z hlavních cílových skupin, protože UV-C záření narušuje jejich životní cyklus a reprodukční schopnost. Především UV-C záření působí na bakterie tím, že proniká jejich buněčnou stěnou a membránou, a následně ovlivňuje genetický materiál obsažený v DNA. To má za následek několik klíčových účinků.

UV-C záření indukuje fotolytické poškození DNA bakterií. Konkrétně dochází ke vzniku dimerů thyminu, což jsou spojení dvou sousedních thyminových bází v DNA. Tato strukturální poškození brání správné replikaci a transkripci genetické informace, což vede k narušení celkové funkce bakteriální buňky. UV-C záření může také blokovat proces replikace DNA tím, že interferuje s enzymy, které jsou nezbytné pro vytváření nových kopií genetického materiálu. Tímto způsobem je narušena schopnost bakterie reprodukovat se a šířit. Některé bakterie mohou reagovat na UV-C záření aktivací mechanismu nazývaného apoptóza, což je kontrolovaný proces buněčné smrti. Tato reakce může být dalším faktorem, který omezuje schopnost bakterií přežít po expozici UV-C záření.

UV-C dezinfekce a použití UV jednotek má mnoho výhod v porovnání s tradičními metodami dezinfekce, jako jsou chemické látky. UV-C záření působí okamžitě a není nutné čekat na dobu sucha nebo chemickou reakci. UV-C záření je účinné proti široké škále mikroorganismů, včetně bakterií, virů a plísní. Na rozdíl od některých chemických látek nezanechává UV-C dezinfekce rezidua a nemá negativní vliv na životní prostředí. Další
jednoznačnou výhodou UV jednotek je provozování systému bez nutnosti obsluhy, hlášení poruchy může být dálkové a výbojky se vyměňují jen jednou ročně.

UV-C dezinfekce se stala klíčovou technologií v boji proti bakteriím a dalším mikroorganismům. Její účinky na bakteriální DNA, zejména fotolytické poškození a inhibice replikace, jsou zásadní pro prevenci šíření infekcí. Tato metoda dezinfekce nabízí rychlý a účinný způsob ovlivňování mikroorganismů a poskytuje bezpečné řešení pro různá odvětví.

SKID
UV

Naše produkty pro UV desinfekce